Gemeenteraad januari 2021

07 Februari 2021

Gemeenteraad januari 2021

Evergem, 31 januari 2021   Groen klaagt inperking plaatsen voor cisisopvang aan Evergem snoeit in haar aanbod van crisis- en doorgangswoningen. Een woning van het OCMW in de Hospitaalstraat te Ertvelde wordt te koop gezet. Groen begrijpt niet dat dit gebeurt in tijden van corona, waar steeds meer mensen dreigen in armoede te geraken. Groen begrijpt ook niet dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een crisiswoning niet worden versoepeld, waardoor men er ook terecht zou kunnen in situaties als gevolg van relationele problemen. Schepen voor Sociale Zaken Patrick Huyghe (N-VA) gaf op de raad voor Maatschappelijk Welzijn toelichting over de procedure voor de organisatie van crisisopvang. Tijdens de bespreking werd niet echt duidelijk hoeveel crisis- en doorgangswoningen het OCMW nu beschikbaar heeft. In de Kanaalstraat zouden 2 woningen instapklaar zijn. In de Hospitaalstraat werd een woning gerenoveerd. Een andere woning zou verkocht worden. De woningen in de Hospitaalstraat 12 en 14 zijn gelegen naast Woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde en werden pas midden 2015 aangeschaft door het OCMW, in eerste instantie om te gebruiken als doorgangswoningen voor mensen die uit een crisiswoning komen. De 2 woningen in Engelenhof te Ertvelde die tijdens een juridische strijd jaren leeggestaan hebben (vochtprobleem), komen uiteindelijk ook niet in het aanbod voor crisisopvang te zitten, zoals eerder wel was beslist. Groen stelde tevergeefs ook voor om de uitsluitingscriteria te versoepelen in deze tijden van corona. De meerderheid vond het niet nodig om hierop in te gaan. Fractieleider Kathleen Pisman: “Mensen in acute crisis als gevolg van relationele problemen worden naar een vluchthuis in Gent doorverwezen. Groen past voor dit harde asociale beleid”. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Vrachtwagensluis Rieme werkt al lange tijd niet meer: Groen betreurt gebrek aan openheid. In oktober vorig jaar heeft Groen via een schriftelijke vraag de resultaten van de metingen met de vrachtwagensluis in Rieme. Normaal komt hier binnen de 30 dagen een antwoord op via de diensten. Ondanks aandringen kwamen de cijfers er niet. “Kan het zijn dat deze sluis het vrachtwagenverkeer (opnieuw) niet meer registreert? Is het gebrek aan controles de oorzaak van een aanhoudende en opnieuw toenemende trafiek van zwaar vervoer door de Riemesteenweg?”, zo vroeg raadslid Paul De Neve op de gemeenteraad Groen weet dat er reeds een positieve evolutie is sinds de nieuwe toegangswegen naar Rieme er zijn. Toch blijven er nog heel wat vrachtwagens voorbijrijden. Inwoners van de Riemesteenweg schatten dat het er zo'n 5 à 10 vrachtwagens per uur zijn. “Kloppen deze cijfers, zo vragen we ons af. Verder vraagt Groen aandacht voor betere bewegwijzering”.  Concreet stelden we voor om op het ovaal van Wippelgem een wegwijzer met Rieme te plaatsen.  Vrachtwagenchauffeurs blijken de havennummers immers niet goed te kennen en komen daar onwetend toch op de R4 terecht en belanden alsnog in de Riemesteenweg. “Veel inwoners van de Riemesteenweg zijn het stilaan beu. Het vrachtverkeer zorgt steeds voor trillingen in huis (bijvoorbeeld glazen trillen in de kast en voelbare trillingen van je huis). Het is er enkel stil tussen 22.00 uur en 5.00 uur 's morgens. Wat zijn de plannen van het gemeentebestuur om dit aan te pakken?” Op de gemeenteraad werd duidelijk dat de digitale registratie van vrachtwagens door Rieme - een proefproject betaald door de Vlaamse overheid – niet meer gebeurt. Reeds geruime tijd geleden kreeg het gemeentebestuur de boodschap dat de detectie buiten werking was en niet meer te herstellen was. Politiediensten, gemeentediensten en college was op de hoogte van het niet functioneren en registreren van de vrachtwagensluis. Dit werd stilgehouden. De schepen bevestigde dat er geen intenties zijn om de installatie te vernieuwen. De nood voor de installatie zou grotendeels verdwenen zijn, omdat de juiste ontsluitingswegen rond Rieme zijn aangelegd. De problematiek werd geminimaliseerd door de meerderheid. Volgens de diensten zal het verkeer door de start van de werken van de integrale heraanleg van de dorpskern van Rieme lange tijd gehinderd worden om door Rieme te rijden. Na de afloop van de herinrichtingswerken van Rieme (eind 2022) staat de ombouw van de R4 op de agenda. Er wordt ondertussen onderzocht welke investering moet gebeuren om de Callemansputtestraat aan te sluiten op de rotonde aan Zonneweg en op welke wijze het lokale vrachtwagenverkeer van de bedrijven in de Callemansputtestraat toegang kunnen krijgen tot deze verbinding. Het kan niet dat alle autoverkeer door Callemansputtestraat naar de Zonneweg zou kunnen rijden, want dan wordt een nieuwe ongewenste verkeersstroom gecreëerd. Er zou een vorm van toegangscontrole worden uitgewerkt. Groen betreurt dat de meerderheid het probleem en onze suggesties (betere bewegwijzering) wegwuift. We kregen ook geen antwoord op de vraag sinds wanneer de sluis niet meer functioneert.  Het vrachtwagenverbod blijft echter wel gelden. Politiediensten zouden dit op klassieke manier moeten handhaven. Groen drong aan om hier meer werk van te maken. Openbaarheid van bestuur? Groen stelt vast dat de meerderheid een probleem heeft met het brengen van minder goed nieuws. Ook nu nog zijn - ondanks aandringen - de laatste beschikbare cijfers met metingen van de vrachtwagensluis niet bekendgemaakt. Bij een soortgelijke vraag naar cijfers door Groen in 2016 werd al duidelijk dat de vrachtwagensluis een half jaar defect geweest is.  In december 2016 was de sluis hersteld. Hierna zijn er geen cijfers meer ter beschikking gesteld. Was de sluis slecht hersteld en heeft ze nadien nooit meer gewerkt? De openbaarheid van bestuur wordt hier andermaal met de voeten getreden. Groen had in het najaar ook tevergeefs inzage gevraagd in het Rapport luchtkwaliteit specifiek voor Rieme opgemaakt door de VMM met de resultaten van de meetcampagne 2019. Ook deze cijfers werden dus niet vrijgegeven. Als antwoord op onze schriftelijke vraag, kregen we dat er werd beslist (in overleg met de provincie en VMM) om de meetresultaten niet vrij te geven om foute beoordeling te vermijden. De resultaten zouden toegelicht worden op een bewonersvergadering in Rieme, zo wordt nu ook aangekondigd in de nieuwsbrief van Project Gentse Kanaalzone. Maar gelet op de geldende coronamaatregelen is hiervoor nog geen concrete datum afgesproken. De bewoners hebben hier recht op, die bekendmaking en duiding is een noodzakelijke stap. Deze meerderheid mag zich niet verstoppen en de openbaarheid van bestuur naast zich neerleggen. Contactpersoon: Paul De Neve N-VA/CD&V- meerderheid ziet geen graten in investeringen van gasnetwerkbedrijf Fluxys in Brazilië Begin januari vernamen we in de pers dat Fluxys investeert in het Braziliaanse gasdistributiebedrijf TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil). Het is voor het eerst dat Fluxys uitbreidt buiten Europa. Fluxys verwerft via de deal in één klap een belang van 27,5 procent in TBG, een van de drie grote gasnetbedrijven in Brazilië. Wat heeft de gemeente hiermee te maken? Onze gemeente is onrechtstreeks mede-eigenaar van het Belgische gasnetbeheerder Fluxys. De gemeente participeert in de distributienetbeheerder Imewo waar de gemeente aandelen heeft en dividenten van ontvangt, Imewo op zijn beurt heeft aandelen bij de publieke holding Publigas dat weer op zijn beurt een controlebelang van 77,45% in de gasnetbeheerder Fluxys heeft. Door deze cascadeconstructie heeft onze gemeente geen inzage en geen inspraak in de activiteiten van Fluxys. We hebben erin geïnvesteerd en strijken dividenden op, maar we worden niet uitgenodigd voor een algemene vergadering. De democratische controle is zoek en het loopt volgens ons met deze investering fout. Er is ook geen transparantie over de deal, zelfs de overnameprijs wordt niet bekend gemaakt. Zo komt deze investering niet overeen met de gemeentelijke klimaatambities en het goedgekeurde klimaatactieplan, vermits met deze investering sterk wordt geïnvesteerd in een fossiele brandstof (aardgas) in plaats van in de omschakeling naar hernieuwbare energie. Deze investering gebeurt vooral volgens de voorzitter van Fluxys, Daniël Termont, omdat aardgas in België en Europa een aflopend verhaal is. Voor de Evergemse schepen van financiën, Kathleen Depoorter (N-VA), voldoet deze investering toch aan de klimaatambities. Fluxys heeft als kerndoelstellingen te investeren in gasdistributie binnen België en Europa en tegelijkertijd te investeren in de transitie naar een klimaatneutrale energiebevoorrading binnen haar deelsector. Ook wil Fluxys vooral internationaal investeren in LNG (vloeibaar gas). De investering in Brazilië is uiteraard buiten Europa en is investeren in de klassieke pijpleidingennet en niet in gasnetwerk van vloeibaar gas. Bovendien dreigt deze investering op termijn waardeloos te worden omdat deze in de toekomst niet meer mag gebruikt worden. Volgens de Evergemse schepen zou de investering in 7 jaar zijn terugverdiend en zijn de dividenten voor de gemeente verzekert. Door de gedeeltelijke aankoop van TBG van het Braziliaanse corrupte semi-staatsoliebedrijf Petrobras dat een meerderheidsparticipatie van 51% in TBG behoudt, wordt eigenlijk corruptie in Brazilië ondersteunt. Petrobras gaat al jaren gebukt onder corruptieschandalen en allerhande rechzaken rond steekpenningen aan politici en zwart geld. De Belgische investeringsgelden komen dus in handen van een gecorrumpeerd bedrijf dat bovendien de meerderheidscontrole over de Belgische investering behoudt. En Fluxys wil in de toekomst hierin zelfs nog meer investeren. Groen vroeg in de gemeenteraad dat onze vertegenwoordiger binnen de algemene vergadering van Imewo zou vragen bovenstaande ambities van Fluxys te laten staken en eerst een helder bedrijfseconomische, klimaatgeoriënteerde verantwoording af te leggen aan de algemene vergadering. In afwachting van deze informatie vroeg de Groen-fractie dat Fluxys zich focust op haar traditionele kernactiviteit (gasdistributie binnen België en Europa). Jammer genoeg ziet de meerderheid geen graten in de investeringen in Brazilië. Enkel de mogelijke opbrengst van de investering telt. De problemen met het corrupte Braziliaanse bedrijf en investeringen die helemaal niet voldoen aan de klimaatdoelstellingen blijken geen probleem te zijn. Groen betreurt dit en stelt zich vragen over de goede klimaatintenties van het gemeentebestuur. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen vraagt om lokale helden meer te ondersteunen We hebben Eddy Wally gehad, we hebben Luc De Vos gekend, vandaag schittert Michel Goessens (Aardvark weet je wel), of  de experimentele jazzpopband Peenoise, de groep met de drie zonen van actrice Marijke Pinoy (reminder hun plaat Forevergem) jammer genoeg niet op het podium. ,…  We hebben jeugdcentrum Cadet, Evergem telt heel wat muziekcafés,…  We hebben hier met Muda een school die aankomend talent opkweekt ,… We zagen eind vorig jaar de Walschaerts-broertjes voor Gent reclame maken op AVS. Hebben we te weinig ambitie? Paul De Neve: “Evergem heeft met radio Streaming getoond dat het aandacht wil hebben voor muziek en cultuur en is hiermee ook een steuntje geweest voor enkele mooie initiatieven. Maar kadert dit verhaal ook een ruimere visie op cultuur? Welke ambitie heeft Evergem rond de uitbouw van een soort lokaal muziekplatform? Intussen heeft de sector het heel moeilijk met corona. Ter gelegenheid van de week van de Belgische muziek die doorgaat van 8 tot 14 februari (georganiseerd door VI.BE, het ondersteuningsplatform voor artiesten en de muzieksector, vroeger Poppunt) zou Evergem kunnen tonen dat het ook voor lokale helden meer wil doen.. Jonge muziekgroepjes en lokale koren, de toneel- en dansverenigingen: allen snakken ze naar een podium...” Groen wees er op dat er de voorbije maanden in heel wat steden en gemeenten mooie initiatieven waren om de cultuur een hart onder de riem te steken. Cultuur in’t licht in Oostkamp, de wedstrijd Nief Talent in Herentals, de Popraad in Oostende, …  (meer ook op website van vi.be) Schepen van cultuur Jonas de Wispelaere (CD&V) oordeelde dat de cultuurdienst al heel wat gedaan heeft. Hij wees er ook op dat lokale initiatieven vaak niet zo’n groot bereik hebben. Wel lanceerde Evergem recent een oproep om een zicht te krijgen op wie met theater dan en muziek bezig is. Maar corona maakt het niet eenvoudig. Om Evergemse kunstenaars en artiesten te ondersteunen geeft de gemeente hen nu ook een plek in de Bedrijvengids Groen pleitte voor de organisatie van een echt cultuurberaad met de lokale actoren. “Doe als gemeente mee aan de week van de Belgische muziek. Kies voor een kleine of grote actie. Dit kan gaan van het samenstellen en ruim bekendmaken van een playlist met werk van enkel Evergems talent (denk bv ook aan Marc Bonne, Charlotte De Witte, Werner Meert,...)..., de organisatie van een online concert met lokaal talent... Of geef het podium van Stroming elke weekend aan een andere vereniging of band en doe een livestream”, zo stelde raadslid De Neve voor. Volgens de schepen was dit weinig realistisch rekening houdende met corona. Groen betreurt dat er niet meer initiatief genomen wordt. Heel wat muzikale talenten zijn ooit in een repetitie, jeugdhuis of academie heel klein begonnen. Elke dag opnieuw zoekt talent zijn weg. Ondersteun hen en zorg ervoor dat het ambassadeur worden voor onze gemeente Contactpersoon: Paul De Neve   Groen in blijde verwachting op gemeentelijke initiatieven voor ontharden van tuinen We merken in Evergem, net als in andere gemeentes, een opmars van verharde stenen opritten en voortuinen ten koste van groen en perkplanten. Extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Gras of beplanting wordt vervangen door kiezelstenen of andere verharding. Tegelijk pleit Evergem voor ontharden met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en het goedgekeurde adaptatieplan. Ook Vlaams ­minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) overweegt om het volledig ­verharden of betegelen van voortuinen te verbieden. Zo vroeg de Groen-fractie wat het gemeentebestuur zal doen om de verharding in het algemeen en deze in de voortuinen, tuinen en opritten een halt toe te roepen. Zo tonen onderstaande gemeentes hoe het kan: Kontich keurde een bouwverordening goed dat de verharding van voortuinen beperkt Lochristi en Leuven geven subsidies aan wie zijn voortuin onthardt of vergroent Deerlijk sprong op een privé-initiatief dat voorziet in geveltuintjes Gent gaat nog een stap verder. Daar is het niet toegelaten om een voortuin te verharden om als parkeerplaats te gebruiken. Schepen van omgeving en leefmilieu, Sven Roegiers (CD&V), beloofde dat er met ontharding zal worden rekening gehouden bij de aanpassing van de gemeentelijke bouwverordeningen en dat ook in de toekomst verschillende initiatieven zullen worden genomen. Groen hoopt dat hiermee rekening zal worden gehouden en is in blijde verwachten voor deze maatregelen. Contactpersoon: Eddy Colombeen