Gemeenteraad december 2020

12 December 2020

Gemeenteraad december 2020

Na jarenlang aandringen van Groen, eindelijk zonnepanelen op 7 gemeentegebouwen De gemeente Evergem investeerde dit jaar 300.000 euro in zonnepanelen op 7 gemeentelijke gebouwen. Een goede zaak! Beter laat dan nooit, zo vindt Groen Evergem. In 2016 lachte de meerderheid (ook toen al CD&V- NV-A) ons voorstel om deze investering te doen nog weg…. Omdat er door het gemeentebestuur onvoldoende geïnvesteerd werd in zonne-energie, gaf Groen Evergem in februari 2017 gratis een studie “Evergem in de Zon?” aan het gemeentebestuur om aan te tonen dat er nog heel wat mogelijkheden zijn voor zonne-energie op 20 openbare gebouwen. De studie maakte een bondige analyse van de mogelijkheden op gebouwen in eigendom van het gemeentebestuur en OCMW en deed ook aanbevelingen rond financiering. Zo konden de zonnepanelen volgens deze studie 30% elektriciteitsverbruik van het Evergems bestuur leveren. Na herhaaldelijk aandringen van Groen ondertekende het gemeentebestuur in mei 2017 het Burgemeestersconvenant waarbij het bestuur beloofde om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegenover het verbruik in 2011. Nu, in 2020 werd eindelijk geïnvesteerd in zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en is de terugverdientijd volgens het gemeentebestuur 6 jaar. Groen is tevreden dat na meer dan 4 jaar een deel van het Groene voorstel eindelijk wordt uitgevoerd. Groen is wel teleurgesteld dat deze investering niet gebeurt met burgerparticipatie, wat oorspronkelijk de bedoeling was. Zo kunnen burgers niet mee investeren in de zonnepanelen en genieten van de opbrengsten. Dit is wel een gemiste kans. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen voorstander van Jeugdcentrum, maar wel in een degelijk pand met goede afspraken Groen is voorstander van een jeugdcentrum, maar heeft zich onthouden bij de beslissing om een huurcontract voor 9 jaar aan te gaan voor het pand in de Kapellestraat 54 voor het jeugdcentrum De Kadet. Voor Groen zijn er nog heel wat onduidelijkheden over gebreken aan dit pand: Het oude pand is in slechte staat en de eigenaar weigert om enige investeringen te doen. De kosten zijn hoger dan geraamd en worden verdeeld tussen hoofdhuurder (AB Inbev) en onderhuurder (gemeentebestuur). Dit was niet de oorspronkelijke bedoeling. De elektriciteit over het volledig pand en de keuken zullen worden vervangen op kosten van de gemeente als huurder. Bovendien zal de gemeente nog instaan voor de bouw van een sas. Een deel van het dak, een dakkoepel en vloeren zullen moeten worden aangepakt op kosten van de hoofdhuurder samen met de plaatsing van een branddeur. De maandelijkse huurprijs van € 1.550,00 voor een pand met heel wat gebreken, is te hoog. Bovendien worden de noodzakelijke energie-investeringen niet uitgevoerd. Voor Groen blijkt dit pand niet te voldoen aan de eisen van een performant jeugdcentrum, niet zonder veel extra werken en kosten. Heel wat oorspronkelijke gebreken (slechte geluidsisolatie, ligging en veiligheid) blijven zonder oplossing. Bovendien wil de eigenaar van het pand niet meewerken en investeren. Dit lijkt een vergiftigd geschenk voor de gemeente en de jongeren. Contactpersoon: Paul De Neve   Inspraak adviesraden in coronatijden laat te wensen over Voor de advisering van het meerjarenplan (MJP) werden er verschillende manieren van inspraak georganiseerd: In de milieuraad werd eerst geopteerd om de leden enkel via mail te laten reageren en vervolgens een gezamenlijk advies te formuleren, zonder samenkomst. Na enkele opmerkingen werd uiteindelijk toch beslist om een digitale milieuraad te houden waarbij vrijdag de uitnodiging werd verstuurd om al op maandag digitaal te vergaderen. Met als gevolg dat er weinig mensen konden deelnemen aan de digitale milieuraad. Ook in de VCA’s Bib en Cultuur Centrum is er enkel via mail feedback gevraagd op het MJP. Er werd geen online bijeenkomsten georganiseerd waardoor er ook geen duidelijke toelichting werd gegeven over de MJP en de impact voor de bib en Cultuurcentrum…. Op die manier kregen de leden van deze adviesorganen geen kans om toelichting te vragen op een gegeven presentatie Groen vindt dit geen goede manier van inspraak organiseren en vroeg dan ook aan het gemeentebestuur om, ondanks corona, op een eenduidige manier te organiseren. Zo kunnen in alle adviesraden digitale bijeenkomsten worden georganiseerd zodat iedereen die wil de nodige informatie ontvangt en kan meepraten over de onderwerpen. Contactpersoon: Paul De Neve   Nog steeds heel wat grondwater van bouwwerven komt in riolering terecht ondanks eerdere beloftes van het college Bij een bouwwerk in de Velodroomstraat in parkgebied bleek een buur vooraf aan de gemeente en de opdrachtgever te laten weten dat het weg te pompen grondwater gerust via haar perceel in de gracht naast haar perceel mocht worden geloosd. Nu blijkt bij de beslissing dat in de voorwaarden toch werd toegelaten om in de riolering te lozen. In de praktijk zou zelfs grondwater worden geloosd in afvalwaterafvoer van de riolering. Zo komt proper grondwater bij het afvalwater terecht. Na dagen- en wekenlang aandringen en meldingen van de buur bij gemeente, schepen en politie, werd uiteindelijk de lozing in de droogweerafvoer van de riolering op het terrein aangepast in lozing in de hemelwaterafvoer van de riolering. Dit voorval bewijst voor Groen dat ondanks de mooie beloftes van het college dat de opgelegde voorwaarden en handhaving van bronbemalingen (weggepompt grondwater) bij bouwwerken niet voldoende ernstig worden genomen. Groen had eerder ook al voorgesteld om standaard te werken met een opvangbak voor hemelwater zodat het publiek water kan aftappen om nuttig te gebruiken, maar het college wil dit enkel in droge periodes opleggen. Dit terwijl de grondwaterstanden nog steeds niet zijn aangevuld van de 3 zeer droge zomers. Contactpersoon: Eddy Colombeen