Gemeenteraad augustus 2020

12 December 2020

Gemeenteraad augustus 2020

PERSBERICHT GROEN EVERGEM   Gemeente werkt eigen goedgekeurd klimaatbeleid en de klimaatopwarming tegen onder het mom van het coronavirus Begin dit jaar werd het terrasreglement door de gemeenteraad goedgekeurd. In dit reglement staat een verbod op het gebruik van losstaande terrasverwarmers en verwarmingselementen. Het college werkt echter aan een versoepeling van het terrasreglement dat het mogelijk zou maken om losstaande verwarmingen op terrassen van horecazaken toe te laten in de winter. Deze versoepeling zou er volgens de schepen van middenstand, Kathleen Depoorter (N-VA), komen na een informele vraag (wie?) naar aanleiding van de moeilijke economische omstandigheden van de horeca door de coronamaatregelen. Groen begrijpt dat wordt gezocht naar ondersteuning van de bevolking, handelaars en middenstand in hun moeilijke situatie met de coronamaatregelen en is steeds bereid om hierover mee te denken en hieraan mee te werken, MAAR niet op deze manier. Zo’n versoepeling is absoluut in tegenspraak met de klimaatopwarming en de ondertekening van het burgemeesterconvenant en het goedgekeurde klimaatplan en klimaatadaptatieplan. De gemeente belooft in deze plannen dat het zelf, de bevolking en handelaars zal stimuleren om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011, door onder meer energiebesparing. Wat voor zin heeft het nog om de bevolking, handelaars en bedrijven via allerlei acties aan te zetten om energie te besparen, om dan langs de andere kant toe te laten energie te verspillen via losstaande terrasverwarmingen, met uiteraard extra verlichting tijdens de donkere winterdagen. En dan maar blij zijn met een dode mus zoals kersverlichting met LED’s en dergelijke. Intussen talmt Evergem met de uitvoering van andere acties (Evergemse burgers kunnen niet mee investeren in Meetjeslands zonnepanelen project, Evergem annuleert deelname aan groepsaankoop regenwaterinfrastructuur). Niettegenstaande de huidige bijna exclusieve pers- en media-aandacht voor het coronavirus blijven de andere structurele en wereldwijde uitdagingen bestaan, zoals de klimaatopwarming en de hiermee gepaard gaande verdroging, stormen, wateroverlast, armoede en vluchtelingenproblemen. We hoeven nog maar enkele weken terug te gaan in de tijd om zelf met de bloedhete zomer aan den lijve te ondervinden wat klimaatopwarming betekent. Sommigen hebben toch een kort geheugen! Blijkbaar moet alles nu wijken voor corona en worden andere nog grotere crisissen niet meer aangepakt of zelfs genegeerd. Groen wil dit niet. Groen Evergem stelde dan ook voor om de losstaande terrasverwarmers en verwarmingselementen blijvend te verbieden op de terrassen in de gemeente. Tot onze verbazing stemde geen enkele andere gemeenteraadsfractie hiermee in. N-VA, CD&V en Vlaams Belang stemden tegen en #Sterk onthield zich bij de stemming. Hiermee wordt nogmaals bewezen, voor zover nodig, dat wanneer het echt gaat over het voeren van een klimaat- en milieubeleid, ook in moeilijke omstandigheden, Groen de enige partij is die dit ernstig neemt.   Contactpersoon: Eddy Colombeen   Groen is tevreden dat Evergem op haar voorstel samenwerking start met Katrol voor studiebegeleiding van kansarme kinderen en gezinnen Vanaf september 2017 is in het Meetjesland onder de Welzijnsband een uitgebreide katrolwerking van start gegaan. Tot nu hoe is deze katrolwerking actief in Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Wachtebeke. De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Ze richten zich op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden. Studenten uit sociaal-pedagogische richtingen gaan op regelmatige basis bij het gezin langs en bieden ondersteuning op de gebieden waar het gezin dit wenst. De bedoeling is hun zelfredzaamheid te verhogen, een onderwijscultuur in het gezin te installeren en daar waar nodig toe te leiden naar grondrechten. De doelgroep zijn kansarme gezinnen, ouders en hun lagere-school kinderen. De focusgroep bestaat uit kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar. Bij uitbreiding ondersteunen ze tot en met het eerste middelbaar. De gemeente Evergem werkte nog niet samen met de Katrol. Groen-raadslid Paul De Neve stelde op de OCMW-raad van juni voor om samen te werken met Katrol, aansluitend op de toenemende nood aan opvoedingsondersteuning bij kwetsbare gezinnen in de coronapandemie. Bovendien wordt verwacht dat het aantal kwetsbare gezinnen met jongere kinderen in de nasleep van deze crisis vermoedelijk zal stijgen. Via opvoedingsondersteuning wil men de opvoedingsmogelijkheden en kansen van gezinnen enerzijds uitbreiden, anderzijds wil men (zwaardere) problemen voorkomen. Dat kan de instroom naar meer intensieve hulp beperken en heeft dus een sterke preventieve werking en kan op die manier bijdragen tot het terugdringen van armoede in gezinnen. Groen is tevreden dat op haar voorstel werd ingegaan en blijft meehelpen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Dankzij deze samenwerking kunnen in de toekomst Evergemse kwetsbare gezinnen rekenen op extra opvoedingsondersteuning. Slim investeren in jongeren om de kansen van de volwassenen van morgen te verbeteren (hoog terugverdieneffect). Contactpersoon: Paul De Neve   Gemeentebestuur beschermt waardevolle natuur niet in de te schrappen woonuitbreidingsgebieden Bij de voorbereiding van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (verder RUP’s) die 6 woonuitbreidingsgebieden zal omzetten naar agrarisch gebied stelden de diensten van de Vlaamse overheid voor om de waardevolle natuur in deze zones af te bakenen als natuurgebied en zo een (extra) bescherming te geven aan waardevolle natuur. Het advies (suggestie) van het agentschap natuur en bos om bijkomend openbaar groen te realiseren wordt echter niet bijgetreden door het schepencollege. Groen begrijpt dit niet. Het gemeentebestuur gaf toe dat bijkomende groen niet de bedoeling is van deze RUP’s en stelt dat deze RUP’s de realisatie van openbaar groen in de toekomst niet in de weg staat. Ook zijn volgens het bestuur de aanwezige bossen voldoende beschermd tegen ontbossing wanneer ze zijn gelegen in agrarisch gebied. Groen gaat hier absoluut niet mee akkoord. In de bouwmeesterscan staat dat er erg weinig beschermde en openbare natuur is in Evergem. De bovenstaande RUP’s zijn een van de meest uitgelezen plannen om onze waardevolle natuur te beschermen voor de toekomst. Langs de ene kant zal de gemeente RUP’s opmaken om bijkomend groen te beschermen in woonzones, langs de andere kant wil ze de waardevolle natuur bij de RUP’s bij het schrappen van woonuitbreidingsgebieden niet extra beschermen. Het klopt dat ontbossen in agrarisch gebied verboden is, maar allerlei achterpoortjes in de wetgeving voorzien wel de mogelijkheid dat deze bossen kunnen worden gekapt. Denken we maar aan de ontheffing op ontbossing. Wanneer een bos is gelegen in natuurgebied is het legaal kappen bijna niet mogelijk. Bovendien bestaat de waardevolle natuur uit meer dan bossen alleen. Zo kunnen alleenstaande bomen, bomenrijnen, dreven, poelen en gebieden met bepaalde natuurlijke begroeiing zeer waardevol zijn om te beschermen. Een agrarisch gebied beschermt deze gebieden niet tegen verdwijnen. Voor Groen is het duidelijk: deze meerderheid wil de indruk wekken veel te doen voor het groen en natuur in Evergem, maar beperkt zich vooral tot het uitvoeren van plannen die al jaren geleden werden gelanceerd, zoals het schrappen van de woonuitbreidingsgebieden waarvoor Groen al meer dan 20 jaar ijvert en plannen die al jaren geleden werden opgemaakt door de hogere overheden, zoals bij de inrichting van de koppelingsgebieden. Contactpersoon: Kathleen Pisman   Gemeentebestuur laat opnieuw alles volbouwen en laat verplicht groen afkopen door verkavelaar Bij een verkaveling van 22 loten in Doornzele blijkt alweer dat het gemeentebestuur alles laat volbouwen zonder openbaar groen en dat de verplichte zeer beperkt groennorm van 8% wordt afgekocht door de verkavelaar. Voor de zoveelste keer wordt een verkaveling goedgekeurd zonder openbaar groen. Groen begrijpt deze beslissing alweer niet. Het argument dat met Doornzele Dries heel nabij er voldoende groen is in de buurt, is totaal absurd. In een verkaveling in buitengebied, niet gelegen in een grote kern, waarbij groen en open ruimte zo maximaal mogelijk dienen te worden gevrijwaard, is het voorzien van voldoende openbaar groen cruciaal voor de woonkwaliteit. Bij herhaling gebruikt (of moeten we zeggen misbruikt) de meerderheid de huidige gemeentelijke reglementering om aan te geven dat ze niet anders kan dan een verkaveling in woongebied toe te staan, maar als ze dan wel de bestaande regels strikt kan laten toepassen, zoals bij de groennorm, doet ze dit niet. En dan zogezegd RUP’s opmaken om het aanwezige groen in woongebied te beschermen, terwijl het gemeentebestuur zelf verkavelingen goedkeurt die geen openbaar groen voorzien. Dit is hypocriet en helemaal niet consequent. Alweer krijgt het zogenaamde groene imago van deze meerderheid een flinke deuk. Contactpersoon: Eddy Colombeen   Openbaar vervoersplan van De Lijn voldoet niet Op de gemeenteraad werd het openbaar vervoersplan 2021 voor advies voorgelegd. Groen onthield zich bij de stemming om onderstaande redenen. Volgens de huidige Vlaamse wetgeving wordt gewerkt met gesloten budgetten voor een vervoersregio. Bij ons bestaat de vervoersregio uit 23 gemeentes. Met andere woorden, als een gemeente meer geld wil voor haar openbaar vervoer, gaat dit ten koste van investeringen in andere gemeentes. Zo worden gemeentes tegen elkaar opgezet. Groen vindt dat er meer geld naar investeringen in het openbaar vervoer moet gaan. Dit is uiteraard verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Volgens de huidige Vlaamse wetgeving wordt bij de plannen voor openbaar vervoer vraaggericht gewerkt. Maar hierbij wordt vergeten dat de toekomstige vraag wel nog sterk kan verschillen met de huidige vraag aan openbaar vervoer. Denken we maar aan de vele bijkomende verkavelingen en appartementen in de grote en kleine dorpskernen die zeker zijn invloed heeft op de vraag aan openbaar vervoer. Zoals de reizigersbond terecht opmerkt is in het openbaar vervoerplan zelf er geen toename van het aanbod aan bussen en trams in Evergem-centrum, niettegenstaande de sterke groei van de kern. Ook de dorpskernen van Belzele, Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge blijven in de kou staan en krijgen geen extra openbaar vervoer. Bovendien werd in 2005 bij de afbakening van het Grootstedelijk gebied Gent waarbij een groot deel van Evergem werd opgenomen, geargumenteerd dat deze afbakening ervoor zou zorgen dat er beter openbaar vervoer zou worden voorzien en dat de aansluiting met Gent sterk zou verbeteren in de afgebakende zones. Deze gedachtegang is echter niet terug te vinden in het openbaar vervoersplan. Niettegenstaande dat er ongetwijfeld positieve punten zitten in het plan, blijft het plan te weinig ambitieus voor het openbaar vervoer in onze gemeente. Contactpersoon: Paul De Neve     Groen begrijpt niet dat sociaal tarief voor middagtoezicht, avondstudie en warme maaltijden enkel voor gemeentescholen wordt ingevoerd   Groen stelt vast de CD&V-N-VA meerderheid op voorstel van het schepencollege beslist heeft om het sociaal tarief voor middagtoezicht, avondstudie en warme maaltijden enkel voor gemeentescholen in te voeren. Behoeftige gezinnen die ervoor kiezen om hun kinderen in andere schoolnetten onderwijs te laten volgen, mislopen dus dit sociaal tarief. Volgens de schepen kunnen ook andere schoolnetten zich kandidaat stellen en een aanvraag doen voor invoering van dit sociaal tarief. Groen is van oordeel dat dit sociaal tarief een recht is voor elk Evergems gezin dat hiervoor in aanmerking zou komen (los van de gekozen school in Evergem). Het gemeentebestuur had dit tarief automatisch moeten invoeren voor alle schoolnetten.   Contactpersoon: Kathleen Pisman     Groen wil geluidshinder op bouwwerven verminderen door dieselgroep te bannen   MomenteeI blijken aannemers nog regelmatig gebruik te maken van een dieselgenerator om stroom te hebben op hun bouwwerf. Dit soort installaties is heel vervuilend, zorgt voor geluidshinder en voor geurhinder. Er zijn op vandaag geen richtlijnen voor het voorzien van stroom op bouwwerven. Dat kan met een dieselgroep of werfkast van Fluvius. Groen stelde op de gemeenteraad voor om te onderzoeken of Evergem een richtlijn kan opmaken die het gebruik van lawaaierige en geluidsonvriendelijke dieselgroepen aan banden legt. Volgens de bevoegde diensten zouden andere gemeenten zo’n richtlijn niet hebben. Groen is van oordeel dat de gemeente zelf initiatief kan nemen. Zo suggereerden we de bevoegde schepen dat aspecten van de werfinrichting of bouwplaatsinrichting ook deel kunnen uitmaken van de omgevingsvergunning (om bijvoorbeeld burenhinder te beperken). Ook kan de gemeente Evergem een verordening opmaken waarbij een aantal hinderlijke aspecten van een werf worden gemilderd. Daarin zou ook kunnen staan dat in eerste instantie een stroomkast voorzien moet worden door Fluvius. Pas als dit niet kan zou als alternatief een dieselgenerator ingezet mogen worden (mits beperkende voorwaarden ivm   afstand van de omwonenden, verbod opgesteld om 's nachts te draaien, …) Contactpersoon: Paul De Neve